คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรปศ. จัดโครงการอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่1 วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

*** ปิดรับสมัคร
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมการสื่อสารทางการเมืองยุคดิจิทัล รุ่นที่1 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00น.

กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองท้องถิ่นยุคดิจิทัล โดย คุณประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
การบริหารท้องถิ่นยุคดิจิทัล โดย คุณสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
เทคนิคการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารทางการเมือง โดย อาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
คุณพัชวี มณีฉาย เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการและพัฒนาการตลาด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจรับฟังกลยุทธ์การสื่อสารการเมืองยุคดิจิทัลได้ตามวัน เวลา และรายละเอียดในภาคเช้า สำหรับภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
(สำหรับบุคคลภายนอกผู้ที่จองที่นั่งมาก่อน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel : 02-954-7300 ต่อ 656, 668