คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้การเมืองไทย 4.0

         วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2561 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนรู้การเมืองไทย 4.0 กับศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย  ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)