คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเรียนรู้เรื่องราวแห่งรัตนโกสินทร์

          เมื่อวันที่พฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเรียนรู้เรื่องราวแห่งรัตนโกสินทร์

          เรียนรู้ประวัติศาสตร์และพระราชกรณียกิจ ร.๗ ณ พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าฯ ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕  สัมผัสเรื่องราวในอดีต วิถีชีวิต วัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ และพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย (นิทรรศน์รัตนโกสินทร์)