คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดี กับ
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช
นักศึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ