คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ยินดีต้อนรับคณบดีคนใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ยินดีต้อนรับ อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล คณบดีคนใหม่ของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์