คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ภาพกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง Bangkok 4.0 หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์ อาทิตย์ วิชา การบริหารท้องถิ่น

          โดย นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

          การบรรยายเต็มไปด้วยสาระมากล้นของ Bangkok 4.0 and next Bangkok 
ขอบคุณยิ่งท่านวิทยากรและท่านคณบดีที่ประสานเรียนเชิญมาบรรยายพิเศษในครั้งนี้