คณะรัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ จับมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย นายพูลศักดิ์ ประณุทนรพาล คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ภายในงาน Thailand Smart City Expo 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ฮอล์ 3-4

ทั้งนี้การบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดอบรม เพื่อเพิ่มทักษะให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน