คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : Beyond Missions Strategy

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ : Beyond Missions Strategy ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2565 โดย ท่านรมว.นายจุติ ไกรฤกษ์ กล่าวเปิดงานและมอบแนวทาง
ทั้งนี้ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับเชิญเป็นวิทยากรตลอด 3 วันเต็ม พร้อมด้วยอ.ดร.สุชาวดี ลิมปนนาคทองและ น.ส.ชญาณี ภู่เงิน ทีมงานรปศ. ผู้ร่วมประชุมฯในครั้งนี้เป็น ผู้บริหารกระทรวงระดับสูงของกระทรวง ได้แก่ ท่านปลัดกระทรวง รองปลัด ฯ ผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยฯ อธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการ ฯลฯ
ประมาณ 50 ท่าน ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภารกิจการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ