คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับภาคี 6 องค์กร ร่วมกันจัดงานเสวนา "การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก"

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับภาคี 6 องค์กร ร่วมกันจัดงานเสวนา "การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก" ในวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานโดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในการรจัดกิจกรรม ปาฐกถาพิเศษ โดย นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง "APEC 2022 เวทีใหญ่ที่เมืองไทย แล้วโลกจะได้อะไร"

เปิดตัวหนังสือ "เส้นทางประชาคมจีน-อาเซียน ความร่วมมือและการพัฒนาตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว-ไทย" โดย ดร.วิรุฬห์ พิชัยวงศ์ภักดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางไทย-จีน

และมีการเสวนาวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาและความท้าทายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก"

โดย รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพิริยะ เข็มพล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินายชิบ จิตนิยม บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ NATION TV เป็นผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ โดยมี ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการ The Leader Asia เป็นผู้ดำเนินการสนทนา