คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัย

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)