คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี

รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์  ลิมปนนาคทอง และนางสาวชญาณี ภู่เงิน โดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบาย "ทิศทางการพัฒนาจังหวัดตราด"

ในวันที่ 10-11 สิงหาคม​  2565 ณ โรงแรมเอวาด้า  อ.เมือง จ.ตราด