คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จัดงานปฐมนิเทศและสนทนาทางวิชาการ

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ซึ่งช่วงเช้า มีปาฐกถา​พิเศษ หัวข้อทิศทางของภาครัฐในมิติแห่งการพลิกผันแห่งอนาคต ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์​ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวปาฐกถาพิเศษหลังจากนั้นบรรยายพิเศษได้รับเกียรติจาก อาจารย์อธิภัทร เกตุทัต ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานการตลาดและประชาสัมพันธ์​ บรรยายในห้วข้อ ทิศทางอนาคต Web 3.0 ต่อการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ
นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นาย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ผู้ว่าหมูป่า ) ให้เกียรติร่วมการสนทนาวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และนักวิชาการ
ช่วงบ่ายเป็นสนทนาทางวิชาการ หัวข้อ เมื่อโลกเสมือนจริงเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆ นำสนทนาโดย ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.กษิติธร ภูภราดัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดร.สมิช บัตรเจริญ ผู้จัดการศูนย์เทคนิคและบริหารข้อมูลขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้เชี่ยวชาญ 5G และเมตาเวอส บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
และคุณจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหมญ่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท Central Restaurant Group Co.Ltd. (CRG) มาเป็นวิทยากรในการสนทนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
จากนั้นเป็นการปฐมนิเทศของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิตต้อนรับนักศึกษาใหม่รุ่น
รปม.ที่ 26
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 6-1 อาคารอธิการบดี