คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี 
รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และพัฒนากลไก การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์  ลิมปนนาคทอง 
และนางสาวชญาณี ภู่เงิน
 
ในวันที่ 2-3 สิงหาคม​  2565 ณ โรงแรมคชา รีสอร์ท แอนด์ สปา เกาะช้าง จ.ตราด