คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2566-2570)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี 
รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนการขับเคลื่อนด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของกรมศุลกากร (พ.ศ. 2566-2570)
พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์  ลิมปนนาคทอง 
และนางสาวชญาณี ภู่เงิน

ในวันพฤหัสที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิทยาการศุลกากร สะพานกรุงเทพ
 

 

 

#บริการวิชาการ #คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #DPU