คณะรัฐประศาสนศาสตร์

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  และโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดย นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรแผนการเรียนนิติศาสตร์ - รัฐศาสตร์ ร่วมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ในการนี้มีคณาจารย์ผู้บริหารนักเรียนร่วมเป็นสักขีพยานประมาณ  60 คน