คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ท่านรองผู้ว่าการและท่านผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าพบ "นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ" ท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ท่านรองผู้ว่าการและท่านผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติเพื่อสานต่อความร่วมมือสืบเนื่องจากการลงนาม MOU เมื่อปี 2562