คณะรัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน Team Building & Walk Rally

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน Team Building & Walk Rally หัวข้อ”สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน พร้อมด้วย ดร.นิสรา ใจซื่อ และดร.วัชระวินภ์ คำเขียว ณ วรรณาโฮมสเตย์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี