คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​ DPU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565-2569 และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์​ ปีงบประมาณ​ 2566"

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​ DPU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565-2569 และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์​ ปีงบประมาณ​ 2566" ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง

โดยนายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้