คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 ของสถาบันพระปกเกล้า

โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 ของสถาบันพระปกเกล้า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 คน ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยนรัมย์ และ นายพิพรรธ ประเสริฐ ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จาก 23 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จัดให้มีการอบรม ระหว่างวันที่ 28-31 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมา