คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง Bangkok 4.0

          โดยนายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ในวันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00น. ณ อาคาร 2 ห้อง 211 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์