คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทองและนางสาวชญาณี ภู่เงิน

ทั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด จันทบุรีเช้าร่วมประชุมในกิจกรรมนี้ตลอดทั้งวัน

ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม​ 2565 ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก