คณะรัฐประศาสนศาสตร์

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด โดย นางสาวจารุวรรณ งามพิสุทธิ์ไพศาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกงานและสหกิจศึกษา พัฒนากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การเผยแพร่ผลงานวิชาการ รวมทั้งการศึกษาอื่นใดภายใต้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย