คณะรัฐประศาสนศาสตร์

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดย นางกาญจนา เจริญนนทสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมือง บางบัวทอง ในการส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอน การบริหารจัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม การสัมมนา การเผยแพร่ผลงานการวิจัย รวมทั้งการศึกษาอื่นใดภายใต้ความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย