คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทองและดร.วัชระวินภ์ คำเขียว

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (์NIDA) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่
 
 
ดร. สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์​
 
 
ดร.วัชระวินภ์ คำเขียว
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (English Program)
 
ซึ่งทั้งสองท่านได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ไปเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565