คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การเขียนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ"

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี

เนื่องจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 19 ให้แก่ข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก จึงเชิญ ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา การเขียนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ