คณะรัฐประศาสนศาสตร์

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจาก นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจาก นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี 

งเป็นประธานมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดบทกลอน และภาพถ่าย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในหัวข้อ "ความรักของพ่อ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน ได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี