คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ และ อ.สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ด้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ( สศช.)ในการรับฟังความคิดเห็นในร่างแผนฯ13

เมื่อวัน จันทร์ที่ 22 พ.ย. 2564 ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ อ.สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ( สศช.)ในการรับฟังความคิดเห็นในร่างแผนฯ13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่โรงแรมโนโวเทล หัวหินชะอำ รีสอร์ตแอนด์สปา จ.เพชรบุรี