คณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายภูรีภัทร วิจิตรธัญญะ ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และนายกสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น นักศึกษาดีเด่นประเภทกิจกรรมดีเด่น ประเภทบุคคล  ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สสอท.) ปีการศึกษา 2564