คณะรัฐประศาสนศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นบีชชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีท่านพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน