คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ท่านรองผู้ว่าการและท่านผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และอาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เข้าพบ "นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ" ท่านผู้ว่.....

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน Team Building & Walk Rally

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร หลักสูตรการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน Team Building & Walk Rally หัวข้อ”สร้างค.....

อ่านต่อ

ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​ DPU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2565-2569 และจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาสหกรณ์​ ปีงบประมาณ​ 2566"

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสน​ศาสตร์​ DPU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์กอ.....

อ่านต่อ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในโครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 ของสถาบันพระปกเกล้า

โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 ของสถาบันพระปกเกล้า คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2 คน ได้แก่ นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยนรัมย.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ DPU โดยผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดี รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้.....

อ่านต่อ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจา 1 สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ .....

อ่านต่อ

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กับ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยธุรกิจ.....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีแก่ดร.สุชาวดี เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทองและดร.วัชระวินภ์ คำเขียว

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (์NIDA) ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ .....

อ่านต่อ

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ "การเขียนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ"

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธา.....

อ่านต่อ

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจาก นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรจาก นายพิรัชย์เทพ คงขาว ผู้อำนวยการกล.....

อ่านต่อ

นายวายุพัชร ประกอบกิจ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในให้การสนันสนุนภารกิจจิตอาสา ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564  นายวายุพัชร ประกอบกิจ นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่ง เป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในให้ก.....

อ่านต่อ

ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ และ อ.สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ด้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ( สศช.)ในการรับฟังความคิดเห็นในร่างแผนฯ13

เมื่อวัน จันทร์ที่ 22 พ.ย. 2564 ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ อ.สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์ รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์​ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการให้สำนักงานคณะก.....

อ่านต่อ