คณะรัฐประศาสนศาสตร์

      ผู้บริหาร

 

       

   อาจารย์พูลศักดิ์ ประณุทนรพาล

               คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

  

อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์

        รองคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

  ดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล

    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

  

ดร.นิสรา ใจซื่อ

     หัวหน้าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์