คณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ดร.นิสรา ใจซื่อ

รองคณบดี

อาจารย์สมศักดิ์ วานิชยาภรณ์

ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม

รศ.ดร.ศิรภัสสรค์ วงษ์ทองดี

ผู้อำนวยการหลักสูตร