คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.กฤตติกา เศวตอมรกุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

การศึกษา

 • ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขากระบวนการยุติธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

2554 - 2555
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี
2551 - 2553
 • นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอำนาจเจริญ

ผลงานทางวิชาการ

 • งานวิจัย “การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวิชากฎหมายและองค์กรวิชาชีพกฎหมายในต่างประเทศ” เสนอสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย วันที่ 18 ธันวาคม 2557 (ร่วมกับ อ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน)
 • บทความวิชาการเรื่อง “ประเทศไทย 4.0 สู่ ท้องถิ่นไทย 4.0” การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่นภิวัฒน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 • บทความวิชาการเรื่อง “ชุมชนเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพประจำปี 2560 “การบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 24 มีนาคม 2560

การติดต่อ

 • โทรศัพท์ 02-954-7300-29 ต่อ 843
 • โทรสาร 02-954-8639
 • E-mail : [email protected]