คณะรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร

Iphone
ปริญญา​ตรี
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
รป.บ.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
B.P.A.

 

Iphone
ปริญญา​โท
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ(ภาษาไทย)
รป.ม.
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
Master of Public Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ)
M.P.A.