คณะรัฐประศาสนศาสตร์

"คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"

สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นในยุคดิจิทัล
 

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  กำหนดวัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาความรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับ 1. แนวคิดหลักรัฐประศาสนศาสตร์ ระบบการบริหารราชการไทย 2. วิชาหลักทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ นโยบายสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงินและการคลัง การบริหารท้องถิ่น องค์การและการบริหารแนวใหม่   3. การฝึกงานและการทำโครงงานทางรัฐประศาสนศาสตร์  4. การเรียนรู้เกี่ยวกับภาครัฐดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ การบริหารภาครัฐดิจิทัล และการบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ทุนรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) มอบทุนการศึกษาให้ผู้สนใจเรียนมากมาย ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนเสริมโอกาส ทุนนักกีฬา นอกจากทุนการศึกษา ผู้สมัครสามารถรับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้ในวันที่สมัคร (การขอรับทุนการศึกษามีจำกัดระยะเวลาการรับสมัคร)

BACHELOR OF
PUBLIC ADMINISTRATION

แนวทางประกอบอาชีพ

1. สอบเข้ารับข้าราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 2. ข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร และตำรวจ  3.นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและบริษัทเอกชน หรือประกอบธุรกิจของตนเอง

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ DPU

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์อยู่ในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีสถานะเป็นคณะวิชา เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียน จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เรียนจบได้ภายใน 3 ปี (สามารถสอบเทียบโอนได้) และมีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) เปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีทุนการศึกษาให้ผู้สนใจเรียนจำนวนหลกหลาย เช่น ทุนเรียนดี ทุนเสริมโอกาส ฯลฯ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีการบริการวิชาการในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำจำนวนมากที่นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วม เพื่อเพิ่มประสบการณ์พร้อมๆ กับคณาจารย์ระหว่างที่เรียน และได้เรียนรู้จริงในองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างบัณฑิตแห่งอนาคต (มีทักษะในการทำงานยุคดิจิทัล ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการมีจิตอาสา สะสมชิ้นงานที่มีคุณภาพซึ่งจะสามารถใช้ยื่นในการสมัครงานเมื่อเรียนจบ) นอกจากนี้คณะรัฐประศาสนศาสตร์เรามีทีมนักกีฬาฟุตบอลของคณะภายใต้ชื่อทีมสุภาพบุรุษ รปศ.


ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : รป.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.A.

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร

Iphone

Iphone

ค่านิยมหลัก : เสียสละและมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

ปรัชญา
รัฐประศาสนศาสตร์ นำความรู้คู่คุณธรรมสู่ภารกิจแห่งรัฐ
ปณิธาน
สร้างบุคลากรของรัฐที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรม
วิสัยทัศน์
"สร้างความเป็นเลิศขององค์การภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในยุคดิจิทัล"

พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ที่เป็นหลักคือ มีจิตสำนึกต่อส่วนร่วม
Iphone

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรม

การปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ สำนึกในจิตสาธารณะส่วนรวมของคณาจารย์และบุคลากรของคณะ ถือได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่สุดและเด่นชัดที่สุดของคณะ นำมาซึ่งจุดแข็งของคณะ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสู่นักศึกษาของคณะให้เป็นนักศึกษาและบัณฑิตผู้มีความเสียสละ มีจิตสำนึกสาธารณะ เพิ่มเติมจากความรอบรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติด้วย

ภาพกิจกรรม

Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery Gallery