คณะรัฐประศาสนศาสตร์

บริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง
การขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบัน

          ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวนใหม่
(รอบปี พ.ศ.2564) ณ โรงแรมพัทยา ดิสคัฟเวอร์รี่ บีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดกำแพงเพชร

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากร
ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

          วิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากร
ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

          วิทยากรในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จังหวัดปราจีนบุรี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรเสวนาวิชาการ
ในหัวข้อ "Publice Administration in 21 st. Century Disrupted Societies"

          วิทยากรเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ "Publice Administration in 21 st. Century Disrupted Societies"
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนา
เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

          รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัดจันทบุรี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

          รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4ปี (พ.ศ.2561-2564)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 iphone

 

รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

          รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบปี พ.ศ.2563 และเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

          รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปี พ.ศ.2563

จังหวัดจันทบุรี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมรปศ. บริการวิชาการในการอบรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

          รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

          รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต4

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

          รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับข้าราชการกรมสืบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ

          รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับข้าราชการกรมสืบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย4.0
Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากร

          รับเชิญเป็นวิทยากรหลักในการนำทบทวนตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT การกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และ project idea ในการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2561-2564

 

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          รับเชิญเป็นวิทยากรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนกิจกรรม การจัดการและป้องกันภัยพิบัติสู่อาเซียน

 

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากร

          รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากร การประปานครหลวง

 

Iphone

รับเชิญจากเทศบาลนครนนทบุรี

          รับเชิญจากเทศบาลนครนนทบุรี บรรยายให้กับผู้บริหารทั้งหมดในเรื่องประเทศไทย 4.0
กับการท่องเที่ยวบนรากฐานของวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทีองถิ่น Smart City