คณะรัฐประศาสนศาสตร์

ศูนย์ที่ปรึกษานวัตกรรมวิชาการและการตลาดภาครัฐ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อยู่ระหว่างดำเนินการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-954-7300 ต่อ 656,668 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์