คณะรัฐประศาสนศาสตร์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ไทยไปจีน 1 เทอมการศึกษา

           ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2561 ถึง 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้รับผิดชอบโครงการ และเดินทางไปส่ง ดูแลนักศึกษาด้วยตนเอง
อ.ดร.นิสรา ใจซื่อ และอาจารย์กฤตติกา เศวตอมรกุล