คณะรัฐประศาสนศาสตร์

บริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนา
เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

          รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัดจันทบุรี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

          รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4ปี (พ.ศ.2561-2564)
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 iphone

 

รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี

          รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบปี พ.ศ.2563 และเสริมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

          รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปี พ.ศ.2563

จังหวัดจันทบุรี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นำทีมรปศ. บริการวิชาการในการอบรมการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

จังหวัดชลบุรี

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

          รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

          รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต4

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

          รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับข้าราชการกรมสืบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ

          รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับข้าราชการกรมสืบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย4.0
Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากร

          รับเชิญเป็นวิทยากรหลักในการนำทบทวนตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT การกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และ project idea ในการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2561-2564

 

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          รับเชิญเป็นวิทยากรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนกิจกรรม การจัดการและป้องกันภัยพิบัติสู่อาเซียน

 

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากร

          รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากร การประปานครหลวง

 

Iphone

รับเชิญจากเทศบาลนครนนทบุรี

          รับเชิญจากเทศบาลนครนนทบุรี บรรยายให้กับผู้บริหารทั้งหมดในเรื่องประเทศไทย 4.0
กับการท่องเที่ยวบนรากฐานของวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทีองถิ่น Smart City