คณะรัฐประศาสนศาสตร์

บริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

          รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

          รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต4

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

          รับเชิญเป็นวิทยากรในการทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดหรือแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับข้าราชการกรมสืบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ

          รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับข้าราชการกรมสืบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย4.0
Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากร

          รับเชิญเป็นวิทยากรหลักในการนำทบทวนตั้งแต่การวิเคราะห์ SWOT การกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ และ project idea ในการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2561-2564

 

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          รับเชิญเป็นวิทยากรให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนกิจกรรม การจัดการและป้องกันภัยพิบัติสู่อาเซียน

 

Iphone

รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากร

          รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากร การประปานครหลวง

 

Iphone

รับเชิญจากเทศบาลนครนนทบุรี

          รับเชิญจากเทศบาลนครนนทบุรี บรรยายให้กับผู้บริหารทั้งหมดในเรื่องประเทศไทย 4.0
กับการท่องเที่ยวบนรากฐานของวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทีองถิ่น Smart City